Obowiązek informacyjny RODO - Piekarnia i Cukiernia GRYC
Piekarnia Teresa Gryc sp.j.

Obowiązek informacyjny RODO

Skąd mamy Państwa dane i kto jest ich administratorem?
 
Administratorem Państwa danych jest firma Piekarnia Teresa Gryc sp.j., ul. Kukułek 40a, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443155650. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Państwa przekazane podczas procesu tworzenia oferty oraz zawierania umowy (formularz: karta danych do badania, rozmowy telefoniczne, korenspondencja pocztowa, mailowa i inne).

Dane kontaktowe ADMINISTRATORA:
 
 • Nazwa firmy: Piekarnia Teresa Gryc sp.j.
 • Adres: ul. Kukułek 40a, 41-200 Sosnowiec
 • NIP: 6443155650
 • REGON: 278159720
 • E-mail: biuro@piekarnia-gryc.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Państwa dodatkowych zleceń. Ponadto przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 
Dodatkowo, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Piekarnia Teresa Gryc sp.j., przetwarzamy Państwa dane w poniższych celach:
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • prowadzenia dozwolonych przez Państwa, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Państwem, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon,
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • windykacja należności,
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
Jakie mają Państwo prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania i usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:
 • sprostowanie (poprawienie danych),
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych).
Realizując prawo do sprostowania danych, są Państwo uprawnieni do żądania od Piekarnia Teresa Gryc sp.j. sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne

Realizując prawo do usunięcia danych są Państwo uprawnieni do żądania od Piekarnia Teresa Gryc sp.j. usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania, są Państwo uprawnieni do żądania od Piekarnia Teresa Gryc sp.j. ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności gdy  kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych lub wnoszą sprzeciw wobec ich
przetwarzaniu – na okres pozwalający nam zweryfikować zasadność żądania. 

Realizując prawo dostępu do danych, są Państwo uprawnieni do uzyskania od Piekarnia Teresa Gryc sp.j. potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Piekarnia Teresa Gryc sp.j., zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,w tym o profilowaniu.
 
Stosowny wniosek można złożyć na adres e-mail: biuro@piekarnia-gryc.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.
 
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania.

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania swoich danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia, zlecenia czy usługi.
2) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,
 • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Państwa strony,
 • podmiotom nadzorującym działalność firm audytorskich.